PREV UP NEXT
GRAVEYARDS.COM: Graveyards of CHICAGO
Lithuanian National Cemetery
Dr. Vincas Kudirka: Lithuanian National Cemetery
Dr. Vincas Kudirka
Composer of the Lithuanian National Anthem
Dr. Vincas Kudirka Lithuanian National Cemetery

"Tautiška giesmė"

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

The National Song"

Lithuania Our Homeland,
land of heroes,
let your sons draw strength
from the past.

May your children walk
only ways of goodness,
Let them labor for your good
And for the welfare of the people.

Let the sun eliminate
Lithuania's shadows,
and may light and truth
Accompany our footsteps.

May the love for Lithuania
burn in our hearts,
and, for Lithuania's sake,
let unity flourish!

Anthem text from Wikipedia external.


NEXT: NEXT
graveyards.com - Copyright 1996-2008 Matt Hucke